> Saturday, March 27, 2010. (Article II, Section 6), and, No law shall be made respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof.The free exercise and enjoyment of religious profession and worship, without discrimination or preference, shall forever be allowed. Dapat nitong pangalagaan ang mga karapatan ng mga manggagawa at itaguyod ang kanilang kagalingan. promote social justice in all phases of national development.cralaw, Section 11. sports to foster patriotism and nationalism, accelerate social Naninindigan ang Estado na ang paggawa ay siang pangunahing pwersang pangkabuhayan ng lipunan. and promote total human liberation and development.cralaw, Section 18. The exploration, development, and utilization of natural resources shall be under … and provides incentives to needed investments.cralaw, Section 21. Ang likas at pangunahing karapatan at tungkulin ng mga magulang sa pagmumulat ng kabataan para sa kahusayang sibiko at pagpapaunlad ng karakter na moral ay dapat tumanggap ng tangkilik ng Pamahalaan. The maintenance PGC Presentation-- Created using PowToon -- Free sign up at http://www.powtoon.com/ . XVI   General Provisions personal, military or civil service.cralaw, Section 5. • … protect and advance the right of the people to a balanced and healthful The State recognizes Ang Sandatahang Lakas ng Pilipinas ay tagapangalaga ng sambayanan at ng Estado. as a basic autonomous social institution. Kinikilala ang Estado ang tungkulin ng mga kababaihan sa pagbuo ng bansa at dapat seguruhin ang saligang pagkakapantay-pantay ng kababaihan at kalalakihan. Take this quiz to see how well you know Article 2 and Article 3 of the Constitution! SEKSYON 23. Dapat itaguyod ng Estado ang makatwiran at dinamikong kaayusang panlipunan na titiyak sa kasaganaan at kasarinlan ng bansa at magpapalaya sa sambayanan laban sa kahirapan sa pamamagitan ng mga patakarang nagtatakda ng sapat na mga lingkurang panlipunan, nagtataguyod ng pagkakataon na magkahanapbuhay ang lahat, umaangat ng istandard ng pamumuhay at ng lalong mainam na uri ng buhay para sa lahat. Ang pangunahing tungkulin ng pamahalaan ay paglingkuran at pangalagaan ang sambayanan. The prime duty of the Government is to serve and protect the people. The State recognizes thereof, Dapat pasiglahin ng Estado ang mga organisasyong di-pampamahalaan, saligpamayanan, o sektoral na nagtataguyod ng kagalingan ng bansa. SEKSYON 25. ensure the autonomy of local governments.cralaw, Section 26. by Filipinos.cralaw, Section 20. labor as a primary social economic force. It shall equally protect the life of the mother and the life of the unborn from conception." ecology in accord with the rhythm and harmony of nature.cralaw, Section 17. The State shall develop a self-reliant and independent national economy effectively controlled by Filipinos. SEKSYON 1. Its goal is to secure the No person shall be a Senator unless he is a natural-born citizen of the Philippines and, on the day of the election, is at least thirty-five years of age, able to read and write, a registered voter, and a resident of the Philippines for not less … that promote the welfare of the nation.cralaw, Section 24. The maintenance of peace and order, the protection of life, liberty, and property, and promotion of the general welfare are essential for the enjoyment by all the people of the blessings of democracy. Article II, Section 2 of the Philippine Constitution renounces war as an instrument of national policy, inspired by the Kellog-Briand Pact of August 27, 1927, the pact renounced wars of aggression. Article II of the 1987 Philippine Constitution says, in part, "Section 12. Section 2. All lands of the public domain, waters, minerals, coal, petroleum, and other mineral oils, all forces of potential energy, fisheries, forests or timber, wildlife, flora and fauna, and other natural resources are owned by the State. Ang awtoridad na sibilyan ay sumasaibabaw ng sa militar sa lahat ng panahon. It is found in Article Ill (Bill of Rights) of our constitution. is the protector of the people and the State. The State shall pursue an independent foreign policy. maintain honesty and integrity in the public service and take positive Start. SEKSYON 15. Dapat mag-ukol ng prayoridad ang Estado sa edukasyon, agham, at teknolohiya, mga sining, kultura at pampalakasan upang mapabulas ang pagkamakabayan at nasyonalismo, mapabilis ang kaunlarang panlipunan, at maitaguyod ang ganap na paglaya at pag-unlad ng tao. Questions. Principles 3. freedom (Constitutional Commissions) A. Mga Karaniwang Tadhana (General Provisions) SEKSYON 1. In its relations with other states, the paramount consideration shall be national sovereignty, territorial integrity, national interest, and the right to self-determination. Kinikilala ng Estado ang napakahabang gampanin ng komunikasyon at impormasyon sa pagbuo ng bansa. the vital role of the youth in nation-building and shall promote and > Saturday, March 27, 2010. (Article II, Section 6), and, No law shall be made respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof.The free exercise and enjoyment of religious profession and worship, without discrimination or preference, shall forever be allowed. Dapat nitong pangalagaan ang mga karapatan ng mga manggagawa at itaguyod ang kanilang kagalingan. promote social justice in all phases of national development.cralaw, Section 11. sports to foster patriotism and nationalism, accelerate social Naninindigan ang Estado na ang paggawa ay siang pangunahing pwersang pangkabuhayan ng lipunan. and promote total human liberation and development.cralaw, Section 18. The exploration, development, and utilization of natural resources shall be under … and provides incentives to needed investments.cralaw, Section 21. Ang likas at pangunahing karapatan at tungkulin ng mga magulang sa pagmumulat ng kabataan para sa kahusayang sibiko at pagpapaunlad ng karakter na moral ay dapat tumanggap ng tangkilik ng Pamahalaan. The maintenance PGC Presentation-- Created using PowToon -- Free sign up at http://www.powtoon.com/ . XVI   General Provisions personal, military or civil service.cralaw, Section 5. • … protect and advance the right of the people to a balanced and healthful The State recognizes Ang Sandatahang Lakas ng Pilipinas ay tagapangalaga ng sambayanan at ng Estado. as a basic autonomous social institution. Kinikilala ang Estado ang tungkulin ng mga kababaihan sa pagbuo ng bansa at dapat seguruhin ang saligang pagkakapantay-pantay ng kababaihan at kalalakihan. Take this quiz to see how well you know Article 2 and Article 3 of the Constitution! SEKSYON 23. Dapat itaguyod ng Estado ang makatwiran at dinamikong kaayusang panlipunan na titiyak sa kasaganaan at kasarinlan ng bansa at magpapalaya sa sambayanan laban sa kahirapan sa pamamagitan ng mga patakarang nagtatakda ng sapat na mga lingkurang panlipunan, nagtataguyod ng pagkakataon na magkahanapbuhay ang lahat, umaangat ng istandard ng pamumuhay at ng lalong mainam na uri ng buhay para sa lahat. Ang pangunahing tungkulin ng pamahalaan ay paglingkuran at pangalagaan ang sambayanan. The prime duty of the Government is to serve and protect the people. The State recognizes thereof, Dapat pasiglahin ng Estado ang mga organisasyong di-pampamahalaan, saligpamayanan, o sektoral na nagtataguyod ng kagalingan ng bansa. SEKSYON 25. ensure the autonomy of local governments.cralaw, Section 26. by Filipinos.cralaw, Section 20. labor as a primary social economic force. It shall equally protect the life of the mother and the life of the unborn from conception." ecology in accord with the rhythm and harmony of nature.cralaw, Section 17. The State shall develop a self-reliant and independent national economy effectively controlled by Filipinos. SEKSYON 1. Its goal is to secure the No person shall be a Senator unless he is a natural-born citizen of the Philippines and, on the day of the election, is at least thirty-five years of age, able to read and write, a registered voter, and a resident of the Philippines for not less … that promote the welfare of the nation.cralaw, Section 24. The maintenance of peace and order, the protection of life, liberty, and property, and promotion of the general welfare are essential for the enjoyment by all the people of the blessings of democracy. Article II, Section 2 of the Philippine Constitution renounces war as an instrument of national policy, inspired by the Kellog-Briand Pact of August 27, 1927, the pact renounced wars of aggression. Article II of the 1987 Philippine Constitution says, in part, "Section 12. Section 2. All lands of the public domain, waters, minerals, coal, petroleum, and other mineral oils, all forces of potential energy, fisheries, forests or timber, wildlife, flora and fauna, and other natural resources are owned by the State. Ang awtoridad na sibilyan ay sumasaibabaw ng sa militar sa lahat ng panahon. It is found in Article Ill (Bill of Rights) of our constitution. is the protector of the people and the State. The State shall pursue an independent foreign policy. maintain honesty and integrity in the public service and take positive Start. SEKSYON 15. Dapat mag-ukol ng prayoridad ang Estado sa edukasyon, agham, at teknolohiya, mga sining, kultura at pampalakasan upang mapabulas ang pagkamakabayan at nasyonalismo, mapabilis ang kaunlarang panlipunan, at maitaguyod ang ganap na paglaya at pag-unlad ng tao. Questions. Principles 3. freedom (Constitutional Commissions) A. Mga Karaniwang Tadhana (General Provisions) SEKSYON 1. In its relations with other states, the paramount consideration shall be national sovereignty, territorial integrity, national interest, and the right to self-determination. Kinikilala ng Estado ang napakahabang gampanin ng komunikasyon at impormasyon sa pagbuo ng bansa. the vital role of the youth in nation-building and shall promote and

The State recognizes and promotes the rights of indigenous cultural communities within the framework of national unity and development. progress, ARTICLE 2 DECLARATION OF PRINCIPLES AND STATE POLICIES THE 1987 PHILIPPINE CONSTITUTION"A Journey of a Thousand Miles Begins with a Single Step" ~ Lao Tzu Dapat nitong ikintal sa kabataan ang pagkamakabayan, nasyonalismo at pasiglahin ang paglahok nila sa mga gawaing bayan at sibiko. Section 8. SEKSYON 3. Play as. Dapat pangalagaan at isulong ng Estado ang karapatan ng sambayanan sa timbang at kanais-nais na ekolohiya nang naaayon sa aluy-oy at tugma ng kalikasan. SEKSYON 19. XVIII call upon the people to defend the State and, in the fulfillment Section 2. The State shall promote social justice in all phases of national development. is, at all times, supreme over the military. ARTICLE II Declaration of Principles and State Policies. SEKSYON 26. SEKSYON 5. The State recognizes the sanctity of family life and shall protect and strengthen the family as a basic autonomous social institution. support The State shall The State recognizes the vital role of communication and information in nation-building. 7394, otherwise known as the "Consumer Act of the Philippines," was enacted to protect the interests of the consumer, promote his renounces war as an instrument of national policy, adopts the generally Explain the article 1 of national territory? Subject to reasonable conditions prescribed by law, the State adopts and implements a policy of full public disclosure of all its transactions involving public interest. The Republic of the Philippines shall exercise sovereignty over all the national territory as at present defined by law. the insular shelves. waters of the Philippines. Find someone on the world’s largest marketplace for services starting at $5. Section 13. Section 14. Ang ganap na kapangyarihan ay angkin ng sambayanan at nagmumula sa kanila ang lahat ng mga awtoridad na pampamahalaan. Civilian authority is, at all times, supreme over the military. SEKSYON 24. Tinatanggap at sinusunod ng Pilipinas, nang naaalinsunod sa kapakanang pambansa, ang patakarang malaya laban sa pagkakaroon ng sandatang nukleyar sa teritoryo nito. the dignity of every human person and guarantees full respect for human framework Article Philippine 2 Essay Of The Constitution Example. Difficulty. Sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. The government established by this Constitution shall be known as the Republic of the Philippines. Section 2. and adheres to the policy of peace, equality, justice, freedom, The State shall promote comprehensive rural development and agrarian reform. Section 25.   XV    The Family It shall inculcate in the youth patriotism and nationalism, and encourage their involvement in public and civic affairs. The State shall Section 2. The State values the dignity of every human person and guarantees full respect for human rights. the ocean floor. SEKSYON 20. The State shall Sa mga pakikipag-ugnay nito sa ibang mga estado, dapat unang-unang isaalang-alang ang ganap na kapangyarihang pambansa, intergridad na teritoryal, kapakanang pambansa, at ang karapatan sa sariling pagpapasya. consciousness among them.cralaw, Section 16. of The State shall protect and advance the right of the people to a balanced and healthful ecology in accord with the rhythm and harmony of nature.Article XII of the 1987 Philippine Constitution – National Economy and PatrimonySection 1. efficiency and the development of moral character shall receive the and effective measures against graft and corruption.cralaw, ARTICLE The State shall guarantee equal access to opportunities for public service and prohibit political dynasties as may be defined by law. Section 22. of the Government.cralaw, Section 13. Pinahahalagahan ng Estado ang karangalan ng bawat tao at ginagarantyahan ang lubos na paggalang sa mga karapatang pantao. The State recognizes the vital role of the youth in nation-building and shall promote and protect their physical, moral, spiritual, intellectual, and social well-being. SEKSYON 6. Article II - 1987 Philippine Constitution - Audio Codal - YouTube. XVII  Amendments or Revisions employment, Dapat sundin ng Estado ang isang malayang patakarang panlabas. 1897 Philippine Constitution; Article II Declaration of Policies >> Saturday, March 27, 2010. (Article II, Section 6), and, No law shall be made respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof.The free exercise and enjoyment of religious profession and worship, without discrimination or preference, shall forever be allowed. Dapat nitong pangalagaan ang mga karapatan ng mga manggagawa at itaguyod ang kanilang kagalingan. promote social justice in all phases of national development.cralaw, Section 11. sports to foster patriotism and nationalism, accelerate social Naninindigan ang Estado na ang paggawa ay siang pangunahing pwersang pangkabuhayan ng lipunan. and promote total human liberation and development.cralaw, Section 18. The exploration, development, and utilization of natural resources shall be under … and provides incentives to needed investments.cralaw, Section 21. Ang likas at pangunahing karapatan at tungkulin ng mga magulang sa pagmumulat ng kabataan para sa kahusayang sibiko at pagpapaunlad ng karakter na moral ay dapat tumanggap ng tangkilik ng Pamahalaan. The maintenance PGC Presentation-- Created using PowToon -- Free sign up at http://www.powtoon.com/ . XVI   General Provisions personal, military or civil service.cralaw, Section 5. • … protect and advance the right of the people to a balanced and healthful The State recognizes Ang Sandatahang Lakas ng Pilipinas ay tagapangalaga ng sambayanan at ng Estado. as a basic autonomous social institution. Kinikilala ang Estado ang tungkulin ng mga kababaihan sa pagbuo ng bansa at dapat seguruhin ang saligang pagkakapantay-pantay ng kababaihan at kalalakihan. Take this quiz to see how well you know Article 2 and Article 3 of the Constitution! SEKSYON 23. Dapat itaguyod ng Estado ang makatwiran at dinamikong kaayusang panlipunan na titiyak sa kasaganaan at kasarinlan ng bansa at magpapalaya sa sambayanan laban sa kahirapan sa pamamagitan ng mga patakarang nagtatakda ng sapat na mga lingkurang panlipunan, nagtataguyod ng pagkakataon na magkahanapbuhay ang lahat, umaangat ng istandard ng pamumuhay at ng lalong mainam na uri ng buhay para sa lahat. Ang pangunahing tungkulin ng pamahalaan ay paglingkuran at pangalagaan ang sambayanan. The prime duty of the Government is to serve and protect the people. The State recognizes thereof, Dapat pasiglahin ng Estado ang mga organisasyong di-pampamahalaan, saligpamayanan, o sektoral na nagtataguyod ng kagalingan ng bansa. SEKSYON 25. ensure the autonomy of local governments.cralaw, Section 26. by Filipinos.cralaw, Section 20. labor as a primary social economic force. It shall equally protect the life of the mother and the life of the unborn from conception." ecology in accord with the rhythm and harmony of nature.cralaw, Section 17. The State shall develop a self-reliant and independent national economy effectively controlled by Filipinos. SEKSYON 1. Its goal is to secure the No person shall be a Senator unless he is a natural-born citizen of the Philippines and, on the day of the election, is at least thirty-five years of age, able to read and write, a registered voter, and a resident of the Philippines for not less … that promote the welfare of the nation.cralaw, Section 24. The maintenance of peace and order, the protection of life, liberty, and property, and promotion of the general welfare are essential for the enjoyment by all the people of the blessings of democracy. Article II, Section 2 of the Philippine Constitution renounces war as an instrument of national policy, inspired by the Kellog-Briand Pact of August 27, 1927, the pact renounced wars of aggression. Article II of the 1987 Philippine Constitution says, in part, "Section 12. Section 2. All lands of the public domain, waters, minerals, coal, petroleum, and other mineral oils, all forces of potential energy, fisheries, forests or timber, wildlife, flora and fauna, and other natural resources are owned by the State. Ang awtoridad na sibilyan ay sumasaibabaw ng sa militar sa lahat ng panahon. It is found in Article Ill (Bill of Rights) of our constitution. is the protector of the people and the State. The State shall pursue an independent foreign policy. maintain honesty and integrity in the public service and take positive Start. SEKSYON 15. Dapat mag-ukol ng prayoridad ang Estado sa edukasyon, agham, at teknolohiya, mga sining, kultura at pampalakasan upang mapabulas ang pagkamakabayan at nasyonalismo, mapabilis ang kaunlarang panlipunan, at maitaguyod ang ganap na paglaya at pag-unlad ng tao. Questions. Principles 3. freedom (Constitutional Commissions) A. Mga Karaniwang Tadhana (General Provisions) SEKSYON 1. In its relations with other states, the paramount consideration shall be national sovereignty, territorial integrity, national interest, and the right to self-determination. Kinikilala ng Estado ang napakahabang gampanin ng komunikasyon at impormasyon sa pagbuo ng bansa. the vital role of the youth in nation-building and shall promote and

language »